Liquipedia Discord: Join #arenaofvalor to assist in the creation of the wiki. Contribute and be a part of growing the wiki together.

Gemini Lucky Cup Season 2 - Group Stage

From Liquipedia Arena of Valor Wiki


Format[edit]

  • Group Stage - May 24th - June 1st, 2023 - Online
    • Single Round-Robin. Bo2
    • Teams will be seeded in the Playoffs depending on Group Stage position

Standing[edit]

Group Stage
1.Team WETeam WE Team WE3-2-08-2+611p
2.Rogue WarriorsRogue Warriors Rogue Warriors3-1-07-1+610p
3.Douyu GamingDouyu Gaming Douyu Gaming2-3-17-5+29p
4.KuaiShow GamingKuaiShow Gaming KuaiShow Gaming1-4-16-607p
5.TOP Esports ArmorTOP Esports Armor TOP Esports Armor2-0-34-6-26p
6.Hero JiuJingHero JiuJing Hero JiuJing1-2-24-6-25p
7.eStar ProeStar Pro eStar Pro1-0-22-4-23p
8.Dragon Ranger GamingDragon Ranger Gaming Dragon Ranger Gaming1-0-52-10-83p
LGD NBWLGD NBW LGD NBW0-0-00-000p


Show DuplicatesHide Duplicates
Douyu GamingDouyu Gaming2-0
May 26
1-1
May 27
1-1
May 24
2-0
May 26
0-2
May 29
1-1
May 29
2-0
May 28
Dragon Ranger GamingDragon Ranger Gaming0-2
May 26
0-2
May 29
0-2
May 27
0-2
May 27
0-2
May 28
2-0
May 25
eStar ProeStar Pro2-0
May 24
2-0
May 28
0-2
May 27
0-2
May 25
Hero JiuJingHero JiuJing1-1
May 27
2-0
May 29
0-2
May 24
1-1
May 26
2-0
May 26
0-2
May 25
KuaiShow GamingKuaiShow Gaming1-1
May 24
2-0
May 27
1-1
May 26
1-1
May 29
1-1
May 25
0-2
May 24
LGD GooseLGD Goose0-2
May 26
0-2
May 28
0-2
May 26
1-1
May 24
Rogue WarriorsRogue Warriors2-0
May 29
2-0
May 27
2-0
May 27
1-1
May 29
Team WETeam WE1-1
May 29
2-0
May 28
2-0
May 25
1-1
May 25
2-0
May 28
TOP Esports ArmorTOP Esports Armor0-2
May 28
0-2
May 25
2-0
May 25
2-0
May 24
1-1
May 24
0-2
May 28
Douyu GamingDouyu GamingDragon Ranger GamingDragon Ranger GamingeStar ProeStar ProHero JiuJingHero JiuJingKuaiShow GamingKuaiShow GamingLGD GooseLGD GooseRogue WarriorsRogue WarriorsTeam WETeam WETOP Esports ArmorTOP Esports Armor

Detailed Results[edit]

Day 1[edit]

Day 1
May 24, 2023
eStar ProeStar ProESP
2
0
Hero JiuJingHero JiuJingHero
May 24, 2023 - 17:00 CST
Lu Bu
Miyamoto Musashi
Shen Mengxi
Lady Sun
Taiyi Zhenren
19:33
Zhang Fei
Alessio
Ying Zheng
Zhao Huaizhen
Ji Xiaoman
Meng Tian
Luna
Zhaojun
Huang Zhong
Zhang Liang
10:38
Sun Bin
Ge Ya
Yi Xing
Menki
Biron
Douyu GamingDouyu GamingDYG
1
1
KuaiShow GamingKuaiShow GamingKSG
May 24, 2023 - 18:00 CST
Meng Tian
Miyamoto Musashi
Yi Xing
Ge Ya
Zhang Fei
22:54
Sun Bin
Huang Zhong
Xishi
Zhao Huaizhen
Ji Xiaoman
Xiang Yu
Jing
Shen Mengxi
Alessio
Ming Shiyin
12:00
Master Luban
Consort Yu
Zhaojun
Xiahou Dun
Biron
KuaiShow GamingKuaiShow GamingKSG
0
2
TOP Esports ArmorTOP Esports ArmorTES.A
May 24, 2023 - 19:00 CST
Xiang Yu
Dongfang Yao
Shen Mengxi
Ge Ya
Su Lie
19:37
Zhang Fei
Gongsun Li
Zhou Yu
Zhao Huaizhen
Biron
Fuzi
Bai Qi
Zhaojun
Garo
Da Qiao
19:35
Taiyi Zhenren
Ge Ya
Ganjiang Moye
Xiahou Dun
Mulan
TOP Esports ArmorTOP Esports ArmorTES.A
1
1
LGD GooseLGD GooseLGD
May 24, 2023 - 20:00 CST
Lu Bu
Jing
Zhou Yu
Lady Sun
Zhang Fei
17:29
Su Lie
Ge Ya
Shen Mengxi
Lam
Lian Po
Mulan
Kai
Ying Zheng
Ge Ya
Ming Shiyin
16:57
Taiyi Zhenren
Huang Zhong
Zhaojun
Miyamoto Musashi
Xiang Yu

Day 2[edit]

Day 2
May 25, 2023
Dragon Ranger GamingDragon Ranger GamingDRG
2
0
TOP Esports ArmorTOP Esports ArmorTES.A
May 25, 2023 - 17:00 CST
Fuzi
Zhao Huaizhen
Zhaojun
Huang Zhong
Da Qiao
23:28
Zhang Fei
Lady Sun
Shen Mengxi
Kai
Mulan
Xiang Yu
Jing
Yi Xing
Di Renjie
Master Luban
15:01
Taiyi Zhenren
Ge Ya
Baili Shouyue
Luna
Meng Tian
eStar ProeStar ProESP
0
2
Team WETeam WEWE
May 25, 2023 - 18:00 CST
Biron
Xiahou Dun
Zhaojun
Gongsun Li
Sun Bin
8:41
Ming Shiyin
Alessio
Shen Mengxi
Aguto
Mulan
Zhu Bajie
Jing
Shangguan Wan'Er
Garo
Taiyi Zhenren
11:41
Master Luban
Huang Zhong
Yi Xing
Lam
Xiahou Dun
TOP Esports ArmorTOP Esports ArmorTES.A
2
0
Hero JiuJingHero JiuJingHero
May 25, 2023 - 19:00 CST
Biron
Xiahou Dun
Zhou Yu
Ge Ya
Ming Shiyin
13:47
Sun Bin
Lady Sun
Yi Xing
Kai
Ji Xiaoman
Lu Bu
Miyamoto Musashi
Shen Mengxi
Gongsun Li
Taiyi Zhenren
16:37
Zhang Fei
Huang Zhong
Zhaojun
Zhu Bajie
Guan Yu
Team WETeam WEWE
1
1
KuaiShow GamingKuaiShow GamingKSG
May 25, 2023 - 20:00 CST
Mulan
Xiahou Dun
Zhaojun
Alessio
Ming Shiyin
13:53
Sun Bin
Ge Ya
Yi Xing
Guan Yu
Liu Bang
Miyamoto Musashi
Ying Zheng
Huang Zhong
Master Luban
14:41
Gui Guzi
Marco Polo
Zhaojun
Xiahou Dun
Ji Xiaoman

Day 3[edit]

Day 3
May 26, 2023
KuaiShow GamingKuaiShow GamingKSG
1
1
Hero JiuJingHero JiuJingHero
May 26, 2023 - 17:00 CST
Mulan
Xiahou Dun
Zhaojun
Marco Polo
Sun Bin
18:47
Master Luban
Huang Zhong
Shen Mengxi
Zhu Bajie
Charlotte
Guan Yu
Zhao Huaizhen
Hai Yue
Garo
Taiyi Zhenren
18:44
Sun Bin
Alessio
Ying Zheng
Wu Yen
Ji Xiaoman
Douyu GamingDouyu GamingDYG
2
0
LGD GooseLGD GooseLGD
May 26, 2023 - 18:00 CST
Zhu Bajie
Lam
Shen Mengxi
Huang Zhong
Master Luban
21:11
Sun Bin
Ge Ya
Zhaojun
Zhao Huaizhen
Charlotte
Ji Xiaoman
Zhao Huaizhen
Yi Xing
Meng Ya
Zhang Fei
15:42
Master Luban
Huang Zhong
Hai Yue
Jing
Xiahou Dun
Douyu GamingDouyu GamingDYG
2
0
Dragon Ranger GamingDragon Ranger GamingDRG
May 26, 2023 - 19:00 CST
Ji Xiaoman
Zhao Huaizhen
Shen Mengxi
Alessio
Taiyi Zhenren
10:08
Zhang Fei
Gongsun Li
Zhaojun
Miyamoto Musashi
Lian Po
Xiahou Dun
Jing
Yi Xing
Ge Ya
Cai Yan
11:33
Sun Bin
Alessio
Mai Shiranui
Zhao Huaizhen
Charlotte
Hero JiuJingHero JiuJingHero
2
0
LGD GooseLGD GooseLGD
May 26, 2023 - 20:00 CST
Mulan
Kai
Ganjiang Moye
Gongsun Li
Taiyi Zhenren
13:24
Da Qiao
Huang Zhong
Zhaojun
Aguto
Fuzi
Ji Xiaoman
Zhao Huaizhen
Ying Zheng
Ge Ya
Ming Shiyin
17:06
Master Luban
Luban No.7
Yi Xing
Xiahou Dun
Charlotte

Day 4[edit]

Day 4
May 27, 2023
Rogue WarriorsRogue WarriorsRW
2
0
eStar ProeStar ProESP
May 27, 2023 - 17:00 CST
Ji Xiaoman
Xiahou Dun
Zhou Yu
Consort Yu
Zhang Fei
18:53
Jiang Ziya
Ge Ya
Shen Mengxi
Jing
Meng Tian
Fuzi
Ukyo Tachibana
Zhaojun
Huang Zhong
Master Luban
11:48
Sun Bin
Gongsun Li
Baili Shouyue
Luna
Zhu Bajie
Hero JiuJingHero JiuJingHero
1
1
Douyu GamingDouyu GamingDYG
May 27, 2023 - 18:00 CST
Fuzi
Xiahou Dun
Shen Mengxi
Luban No.7
Master Luban
11:45
Sun Bin
Ge Ya
Zhaojun
Kai
Charlotte
Meng Tian
Luna
Baili Shouyue
Gongsun Li
Taiyi Zhenren
16:10
Zhang Fei
Lady Sun
Yi Xing
Zhao Huaizhen
Ji Xiaoman
KuaiShow GamingKuaiShow GamingKSG
2
0
Dragon Ranger GamingDragon Ranger GamingDRG
May 27, 2023 - 19:00 CST
Lu Bu
Miyamoto Musashi
Yi Xing
Gongsun Li
Taiyi Zhenren
15:50
Sun Bin
Alessio
Ying Zheng
Jing
Zhu Bajie
Mulan
Xiahou Dun
Zhaojun
Consort Yu
Zhang Fei
15:08
Master Luban
Huang Zhong
Shen Mengxi
Zhao Huaizhen
Charlotte
Dragon Ranger GamingDragon Ranger GamingDRG
0
2
Rogue WarriorsRogue WarriorsRW
May 27, 2023 - 20:00 CST
Lu Bu
Shen Mengxi
Ge Ya
Sun Bin
13:53
Master Luban
Huang Zhong
Zhaojun
Zhao Huaizhen
Fuzi
Charlotte
Xiahou Dun
Zhaojun
Lady Sun
Taiyi Zhenren
16:10
Zhang Fei
Ge Ya
Ganjiang Moye
Ukyo Tachibana
Ji Xiaoman

Day 5[edit]

Day 5
May 28, 2023
Douyu GamingDouyu GamingDYG
2
0
TOP Esports ArmorTOP Esports ArmorTES.A
May 28, 2023 - 17:00 CST
Ji Xiaoman
Zhao Huaizhen
Zhaojun
Ge Ya
Ming Shiyin
14:05
Sun Bin
Gongsun Li
Zhou Yu
Aguto
Biron
Biron
Jing
Xishi
Huang Zhong
Master Luban
15:46
Ming Shiyin
Consort Yu
Ying Zheng
Xiahou Dun
Ji Xiaoman
Team WETeam WEWE
2
0
TOP Esports ArmorTOP Esports ArmorTES.A
May 28, 2023 - 18:00 CST
Guan Yu
Xiahou Dun
Mai Shiranui
Di Renjie
Ming Shiyin
16:10
Zhang Fei
Gongsun Li
Shen Mengxi
Dongfang Yao
Biron
Meng Tian
Miyamoto Musashi
Yi Xing
Ge Ya
Fei
12:37
Liu Bang
Consort Yu
Ganjiang Moye
Xiahou Dun
Charlotte
LGD GooseLGD GooseLGD
0
2
eStar ProeStar ProESP
May 28, 2023 - 19:00 CST
Guan Yu
Xiahou Dun
Zhaojun
Alessio
Sun Bin
13:24
Taiyi Zhenren
Lady Sun
Shen Mengxi
Zhao Huaizhen
Biron
Meng Tian
Menki
Yi Xing
Huang Zhong
Master Luban
14:55
Zhang Liang
Meng Ya
Angela
Xiahou Dun
Ji Xiaoman
Team WETeam WEWE
2
0
Dragon Ranger GamingDragon Ranger GamingDRG
May 28, 2023 - 20:00 CST
Xiang Yu
Miyamoto Musashi
Mai Shiranui
Gongsun Li
Zhang Fei
19:51
Taiyi Zhenren
Lady Sun
Shen Mengxi
Jing
Lian Po
Mulan
Xiahou Dun
Shen Mengxi
Ge Ya
Taiyi Zhenren
15:37
Master Luban
Di Renjie
Zhaojun
Zhao Huaizhen
Charlotte

Day 6[edit]

Day 6
May 29, 2023
Hero JiuJingHero JiuJingHero
2
0
Dragon Ranger GamingDragon Ranger GamingDRG
May 29, 2023 - 17:00 CST
Charlotte
Xiahou Dun
Yi Xing
Huang Zhong
Master Luban
12:59
Ming Shiyin
Alessio
Zhaojun
Zhao Huaizhen
Guan Yu
Ji Xiaoman
Aguto
Shen Mengxi
Ge Ya
Zhang Fei
13:49
Sun Bin
Garo
Yi Xing
Xiahou Dun
Charlotte
Rogue WarriorsRogue WarriorsRW
1
1
KuaiShow GamingKuaiShow GamingKSG
May 29, 2023 - 18:00 CST
Ji Xiaoman
Ukyo Tachibana
Zhaojun
Ge Ya
Zhang Fei
24:48
Cai Yan
Consort Yu
Shen Mengxi
Xiahou Dun
Biron
Fuzi
Zhao Huaizhen
Shen Mengxi
Huang Zhong
Master Luban
18:22
Sun Bin
Marco Polo
Ying Zheng
Zhu Bajie
Guan Yu
Rogue WarriorsRogue WarriorsRW
2
0
Douyu GamingDouyu GamingDYG
May 29, 2023 - 19:00 CST
Ji Xiaoman
Luna
Zhou Yu
Huang Zhong
Master Luban
11:15
Mozi
Meng Ya
Shen Mengxi
Zhao Huaizhen
Charlotte
Fuzi
Zhao Huaizhen
Ying Zheng
Ge Ya
Da Qiao
14:05
Taiyi Zhenren
Gongsun Li
Zhaojun
Lam
Meng Tian
Team WETeam WEWE
1
1
Douyu GamingDouyu GamingDYG
May 29, 2023 - 20:00 CST
Meng Tian
Miyamoto Musashi
Ganjiang Moye
Gongsun Li
Zhang Fei
14:47
Taiyi Zhenren
Di Renjie
Zhaojun
Zhao Huaizhen
Ji Xiaoman
Lian Po
Dongfang Yao
Shen Mengxi
Alessio
Ming Shiyin
12:59
Sun Bin
Ge Ya
Zhou Yu
Xiahou Dun
Guan Yu

Day 7[edit]

Day 7
May 30, 2023
May 30, 2023 - 17:00 CST
May 30, 2023 - 18:00 CST
May 30, 2023 - 19:00 CST
May 30, 2023 - 20:00 CST

Day 8[edit]

Day 8
May 31, 2023
May 31, 2023 - 17:00 CST
May 31, 2023 - 18:00 CST
May 31, 2023 - 19:00 CST
May 31, 2023 - 20:00 CST

Day 9[edit]

Day 9
June 1, 2023
June 1, 2023 - 17:00 CST
June 1, 2023 - 18:00 CST
June 1, 2023 - 19:00 CST
June 1, 2023 - 20:00 CST