China eSports Games

From Liquipedia Warcraft Wiki


[e][h]China eSports Games
Company Information
Headquarters:
China China - Xi'an - Guangzhou - Chengdu - Wuhan - Changchun - Beijing - Shaoxing

Tournaments[edit]

#Date 1st 2nd Third Fourth # 
China eSports Games 20062006-07-07China  Fly100%South Korea  SweetChina  xiaOtChina  Lyc16
China eSports Games Guangzhou Tour2006-09-01China  Fly100%China  SkySouth Korea  ZacardChina  Like34
China eSports Games Chengdu Tour2006-10-27South Korea  SweetSouth Korea  LynSouth Korea  ReMinDSouth Korea  SoJu34
China eSports Games Xi'an Tour2007-01-05South Korea  ReMinDChina  xiaOtChina  SkySouth Korea  Sweet35
China eSports Games Wuhan Tour2007-08-25China  SaiSouth Korea  FoVChina  suhOChina  Wulin16
China eSports Games Changchun Tour2007-12-14South Korea  FoVSouth Korea  SweetChina  SkyChina  MyStar30
China eSports Games Shaoxing Tour2008-01-11South Korea  MoonChina  Fly100%South Korea  LynChina  Sai48
China eSports Games Beijing Tour2008-11-22China  SkyChina  LikeChina  Fly100%China  suhO18
China eSports Games Chengdu Tour 20082008-12-20China  SkyChina  Fly100%China  InfiChina  TH00020

Hall of Fame[edit]